බලාපොරොත්තුවබලාපොරොත්තුවල තියෙන අහිංසක මුදු දිස්නයට
ඇස් මතට වැටෙන්නට
ඉඩ දෙන්න..................................
මුලු ලෝකයට රහසේ
ඒ බලාපොරොත්තු ආත්මයට සම්බන්ධ
හැම කුඩා නහරයක්
දිගේ ම යවන්න............................
පපුවට ගලන ලේ
බලාපොරොත්තු වලින්
උණුසුම් ක‍රන්න..........................
ඒ වෙනුවෙන් දුක් විදින්න............................
එක් බලාපොරොත්තුවක් ම වෙනුවෙන්
කෝටියක් ආශාවන්
බිලි දෙන්න..................................
ගෙවෙන හැම විනාඩියම
බලාපොරොත්තු තුල හීන දකිමින්
ජීවත් වන්න.................................
එවිට ඒ බලාපොරොත්තු
හුස්ම ගන්නා හඩ
ඔබට ඇසේ වි
ඔබ ඒ හඩට කන් දෙන්න
ඒ ජීවිතේ ගීතය යි !!!!!!!!